Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kumisetä Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.08.2022 Viimeisin muutos 01.08.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Rengasliike Kumisetä Oy, Saarijärventie 81, 40270 Palokka

Kumiseta.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Arto Lajunen, arto.lajunen@kumiseta.fi, +358 40 029 1619

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat:
- Tilaus-, palvelu- ja kanta-asiakkuussopimukset
- Lainsäädännön vaatimukset muun muassa kirjanpitoaineiston säilytyksestä
- Asiakkaan suostumus suoramarkkinointia varten
- Yrityksen oikeutettu etu kehittää ja parantaa palveluja, tuotevalikoimaa ja verkkosivustoa.

Arvioimme, että henkilötietojen rajoitettu käsittely liiketoimintamme kehittämiseksi tuottaa myös asiakkaalle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Henkilötietoja käsitellään sopimusten ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, palveluiden laadun varmistamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi, personoidun markkinoinnin mahdollistamiseksi sekä yhteyden pitämiseksi asiakkaaseen.

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilön nimi,
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),
 • www-sivustojen osoitteet,
 • verkkoyhteyden IP-osoite,
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot,
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja voidaan käyttää analytiikka- ja kohdentamistarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Ostokäyttäytymis- ja selaustietoja hyödynnetään kohdennetun markkinoinnin tuottamiseksi. Emme katso kohdennetulla markkinoinnilla olevan tietosuoja-asetuksessa mainittuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia markkinoinnin kohteelle. Kohdentamistarkoituksiin käytetyt henkilötiedot ovat anonymisoitu tai pseudonymisoitu aina mahdollisuuksien mukaan.

Asiakastietoja ei luovuteta Kumisetä Oy:n tai Kumisetä Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisille. Viranomaispyyntö informoidaan myös rekisterissä olevalle asiakkaalle, mikäli se on lain mukaan sallittua.

Toimitamme asiakastietoja tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:

 • Sähköpostimarkkinointikumppanille
 • Painotalolle, kun teetetään osoitteellisia markkinointimateriaaleja
 • Kuljetusliikekumppanille, jos tilauksen valittu toimitustapa on kotiinkuljetus
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Maksuvälittäjä Paytrail, yhteys- ja tunnistamistietosi maksutapahtumien suorittamiseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Kumisetä Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla Kumisetä Oy:lle. Kumisetä Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kumisetä Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee sähköpostilla Kumisetä Oy:lle. Kumisetä Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kumisetä Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).